اولیای عزیزم نمونه سوالات را  با بچه ها کار کنید 


1-   از صدا چه استفاده هائی می شود ؟


2-   صدا چگونه تولید می شود ؟


3-   چند صدای نازک نام ببرید ؟


4-   چند صدای کلفت نام ببرید ؟


5-   وقتی طول جسمی کوتاه باشد صدای حاصل از لرزش آن چگونه است ؟


6-   وقتی طول جسمی بلند باشدصدای حاصل از لرزش آن چگونه است ؟ 


7-   هر گاه ارزش جسمی شدید تر باشد صدای که ایجاد می شود چگونه است؟


8-   کدام صداها آزار دهنده هستند ؟


9-   چه صداهایی لذت بخش است؟ 


10-  صداها را با کدام عضو بدن می شنویم ؟  


پاسخ ها


1-   درپزشکی ـ  بوق ماشین  ـ زنگ تلفن ـ آژیر پلیس ـ درس خواندن ـ موسیقی و ......


2-   صدا در اثر لرزش چیز ها تولید می شود.


3-   صدای کودکان ـ صدای گنجشک ـ صدای سوت و .....


4-   صدای بزرگسالان ـ صدای گاو ـ صدای طبل و .....


5-   صدای نازک


6-   صدای کلفت


7-   نازکتر


8-   صداهای بلندمثل :صدای بوق ماشین ها-تلویزیون-طبل-شیپور- رعدوبرق


9-   صدای قرآن خواندن ،  سرود خواندن ،  آواز خواندن ، بارش باران 


10-  گوش