پسرای باهوش و بازیگوش رو ببینید چه ژستی گرفتن تو آزمون 

به راستی که خیلی احساس بزرگ بودن داشتن و به خوبی هم از پس آزمون بر اومدن

جا داره تشکر کنم از همه اولیاهای گرامی که واقعا تمرین کردن با بچه ها ، بعضی ها بالای بیست صفحه کار کرده بودن

سپاسگزارمتمرین قرینه با ورق شفاف که مفهوم قرینه رو کامل درک کنند

به این صورت که ورق را تا زده و با ماژیک شکل دلخواه کشیده میشود و طرف دیگر شکل چون شفاف است به راحتی میتوان کشید و وقتی ورق باز شود دو شکل مثل هم در دوطرف داریم.