امروز با پسرای گل کلاسم به مسجد رفتیم ، با دعوت امام جماعت در کنار بچه ها و توضیحات ایشون در مورد نماز بچه ها خودشون رو آماده نماز کردند و با دانسته هاشون و راهنمایی پیش نماز یک نماز دورکعتی و جماعت رو اقامه کردند .

امیدوارم شروع گفتگو با خدای بزرگ پر از خاطره خوب بوده باشه براشون و در این راه مستدام باشند .