جمله سازی با دو کلمه ایی که حرف ط دارد ، با دو کلمه ایی که حرف ش دارد و با دو کلمه ایی که حرف غ دارد 

در مجموع شش جمله سازی

اعداد ۱ تا ۹ را بنویس از هر کدام یک خط کامل امروز در کلاسمون دوره الفبا و صداکشی و دوره ریاضی داشتیم