گزارش علوم صفحه۲۱ را در دفتر علوم انجام بده .

پیک لغات را اول خوب حل کن و بعد از روی ان مشق بنویس

پنج سوال علوم از فصل دوم مشق بنویس

روخوانی چغندر پربرکت را چهند باز بخوان و تمرین کن .


پسرای گلی که دیکته امروز رو بدون غلط نوشتن 

صدآفرین مرحبا به تو پسر زیبا