سلام ،با نکاتی درباره روز اول مهر در خدمتتان هستم .🌺🌺🌺 مهرتان جاویدان 


آنچه همکاران درباره روز اول مدرسه باید بدانند.

👇👇👇👇👇👇👇👇

💥ازقبل کلاس رو تزئین کنیم.

💥روزی شاد ومفرخ فراهم کنیم.😄

💥دراین روز نگران تدریس سالانه نباشیم.😞

💥نگران وضعیت تحصیلی  دانش اموزان نباشیم بلکه خودمونو در ذهن دانش اموز جابدیم.😔

💥دانش اموز را در کل ساعت روز اول درکلاس نگه نداریم.👩‍👩‍👧‍👧

💥از دانش اموزان بخوایم‌‌ نقاشی بکشن (اونایی که در مداد دست گرفتن مشکل دارن شناسایی کنیم)

💥درحیاط, بازی مناسبی با بچه ها داشته باشیم.🏃‍♂

💥سعی کنیم تصویری خوبی از خودمان در این روز درذهن دانش اموز بجای بگذاریم .👀

💥درب ورودی کلاس رو باتصاویر کارتونی تزئین کنیم.⛄️

💥برای بچه ها هدیه ای ناچیز تهیه کنیم یاکاردستی ساده بسازیم.🌷

💥لباس شاد ومفرح بپوشیم.😀

💥از بچه ها درمورد (پدرومادر)سوال نپرسیم.🤷‍♂

💥شعرهای ساده روباهم همخوانی کنیم.🗣

💥 خودمونو به بچه ها معرفی کنیم بعد بچه ها خودشونو معرفی کنند.(اگه امکان پذیر بود باعروسک )👨‍💼

💥جلو در کلاس با ورود دانش آموزان, باخوش رویی خوش امدگویی کنیم.(دست بدیم .روسرشون دست بکشیم و...)😊

💥 اجازه بدید هرجای که دوست دارن بنشینند بعددرطول هفته تغییر دهید.👥

💥از ذکر صفات ظاهری بچه ها خوداری فرمایید .😡

💥فضای مدرسه رو به دانش اموزان معرفی کنیم.🏡

💥بادانش اموزانی که وابستگی به والدین دارن پلیسی برخورد نکنیم

سعی کنیم وابستگی رو به مرور قطع کنیم.😞

💥چند مدل تشویق ودست زدن رو بادانش اموزان تمرین کنیم.👏

💥💥درروز اول تدریس نکنیم.⛔️

💥باانرژی  وشادباشیم.