دست ورزی اعداد ۳ رقمی و تلفن های ضروری کلیپ آشنایی بچه ها با مشاغل مربوط به درس دوستان ماجشن صدگان پسرگلیام


تولید صدا با ابزار مختلف و درک موضوع تفاوت صداهای موجود در زندگی