پیک حل شود 
فصل دانه های علوم را خوب بخوان و شش سوال را که یادت مانده بنویس.
جمله سازی با لغات هایلایت درس هنرمند انجام بده .