دیکته امروز رو  ، روی بادکنک هایی گفتم که با کلی ذوق و علاقه خودشون باد کردن و بعد از توضیح من با همکاری بسیار زیاد شروع به نوشتن کردن و تجربه ایی جدید رو حس کردن

براشون خیلی جالب بود که با ماژیک روی چیزی غیر از کاغذ و ، وایت برد مینویسن 

در مجموع از عملکرد همه پسرام راضی بودم