خدایا :برای تو حرکت میکنم  تمام تلاش خودمو بکار میگیرم 


هدفمند و پر  شور گام بر میدارم 


و فردا را به تو میسپارم