اینم تمرن های ساعتی امروز کلاسم 

و ازمایش تشکیل صدای کلفت و نازک با وسایل (کش و مداد _ بطری خالی و پر آب) 

یاد گرفتن که صدا از لرزش اجسام به وجود می آید.