اطلاعات ریاضی  


۱- برای نوشتن عدد از رقم استفاده می کنیم . ده تا رقم داریم که عبارتند از :


0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9


2- برای نوشتن عدد 66 از رقم 6 دو بار استفاده می کنیم .


3- کوچکترین عدد یک رقمی 0 وبزرگ ترین عدد یک رقمی 9 است .


4- کوچکترین عدد دو رقمی 10 وبزرگترین عدد دو رقمی 99 است .


5- کوچکترین عدد سه رقمی 100 و بزرگترین عدد سه رقمی 999 است .


6- با استفاده از رقم های 4 و8 می توان عدد های دو رقمی 48 ، 84 ، 44 ، 88 را نوشت .


7- با استفاده از رقم های 9 و 0 می توان عدد های 90 و 99 را نوشت .


8- به این عبارت (( 5+4 )) جمع و به عبارت (( 9=5+4 )) تساوی جمع می گویند .


9- به این عبارت (( 3-8 )) تفریق و به عبارت (( 5=3-8 )) تساوی تفریق می گویند .


10- به علامت جمع (+) به اضافه وبه علامت تفریق (-) منها می گویند .


11- به جواب جمع (( حاصل جمع )) وبه جواب تفریق (( باقی مانده )) می گویند .


12- برای پیدا کردن جواب تفریق می توان از جمع نظیر آن استفاده کرد .


13- به این عبارت 25=25 تساوی می گویند و آن را چنین می خوانیم : 25 برابر است با 25


14- به این عبارت 46 > 32 نامساوی می گویند و آن را چنین می خوانیم : 32 کمتر است از 46


15- در جمع سه عدد ابتدا عدد های داخل پرانتز را جمع می کنیم . در جمع سه عدد فرقی نمی کند کدام دو تا را اول جمع کنیم .


16- برای حل مسئله اول صورت مسئله را چند بار بخوانید ، سپس راه حل مسئله را نوشته بعد جلونویسی را بنویسید .


17- خط راست : خطی است که بدون جابجا کردن خط کش می توان کشید .


18- خط شکسته : خطی است که با جابجا کردن خط کش می کشیم . ( مثلث – مربع – مستطیل و لوزی خط شکسته هستند. )


19- خط خمیده : خطی است که بدون استفاده از خط کش می کشیم . ( دایره خط خمیده است. )


20- افراز یعنی جدا کردن .خط و نقطه


21- دو نقطه را فقط با یک خط راست می توان به هم وصل کرد .


22- دو نقطه را با خط های خمیده وشکسته زیادی می توان به هم وصل کرد .


23- نقطه مشترک : نقطه ای است که بر روی هردو یا چند خط باشد .


24- از یک نقطه خیلی خط راست می گذرد .


25- یک خط از نقطه های زیادی تشکیل شده است .


26- دو خط راست اگر یکدیگر را قطع کنند فقط یک نقطه ی مشترک دارند .


27- هرگاه بتوان دسته ای را دوتا دوتا شمرد عدد آن دسته زوج است و اگر نتوان دوتا دوتا شمرد عدد آن فرد است .


28- در عدد 456 رقم 4 یعنی  4صدتایی ، 5 یعنی 5 ده تایی و 6 یعنی 6 یکی


29- خط کش یک ((نوار مدرج)) است که با واحد (( سانتیمتر  )) مدرج شده است .


30- ((وجب)) واحد مناسبی برای اندازه گیری نیست چون همه ی وجب ها یک اندازه نیستند.


31- در اندازه گیری خط ها اگر اندازه خط مثلا کمی از 5 سانتیمتر بیشتر یا کمی از 5 سانتیمتر کمتر باشد باید بگوییم : اندازه خط تقریبا 5 سانتیمتر است .


32- در مقایسه ی اعداد دو رقمی اول به ده تایی ها نگاه می کنیم و در مقایسه اعداد سه رقمی اول به صد تایی نگاه می کنیم .


33- به اولین رقم از سمت راست هر عدد یکان می گویند . مثل رقم 7 در عدد 137


34- به دومین رقم از سمت راست هر عدد دهگان می گویند . مثل رقم 9 در 495


35- به سومین رقم از سمت راست هر عدد صدگان می گویند . مثل رقم 6 در عدد 642