اولیای محترم از این متن ها با بچه ها تمرین کنید لطفا

اگر با اولیاهایی که به سایت دسترسی ندارن و با اون عزیزان ارتباط دارید این متون را برسانید .

به امید موفقیت پسرام