اکثروالدین از اینکه فرزندشان برای تصاویر جمله میگن، اما قادر به ساختن جمله برای یک کلمه نیستند شکایت دارند

بااین روش شما میتوانید جمله سازی را به کودکان آموزش دهید.

تعدادی تصویر ازافعال مختلف تهیه کنید.

مثل 

پوشیدن( کفش می پوشه. جواراب میپوشه.و...)

شستن( لباس میشوره، ماشین میشوره، ظرف میشوره و...) 

خوردن( بستنی میخوره، چای میخوره، غذا میخوره و...)

بریدن و...

ابتدا تصاویر ساده را به کودک نشان بدهید و بپرسید 

این پسرچه کارمیکنه؟ 

👲پسرکفش می پوشه.

این؟

👲 دخترنماز میخونه

👈  این؟ 

👲 پسر بستنی میخوره.

بعد از چندپاسخ تصویر را به کودک نشان بدهید، اما در اختیارش قرار ندهید.

👈 این؟

👲 پسر سیب میخوره.

بتدریج مدت زمان نگاه کردن کودک به تصویر را کم کنید.

و فقط یک کلمه کلیدی را بیان کنید.

مثال: آب 

👲 پسرآب میخوره.

درصورت مهارت، خودتان به تصویر فقط نگاه کنید و کودک را با یک  کلمه راهنمایی کنید.

مثال ؟ 

👈 چای ......

👲 پسرچای میخوره.


👈 غذا؟

👲 پسرغذامیخوره.


آفرین باچی غذا میخوره؟

👲 باقاشق 


👈آفرین. باقاشق غذا ......

👲باقاشق غذا میخوره .

تصویر بعدی را ورق بزنید، و بگویید...

👈 با لیوان .........

👲 پسر بالیوان آب میخوره .


👈 با چاقو .........

👲 پسربا چاقو غذا میخوره.


👈 قیچی ......

👈 کتاب

👈 درخت

و به این ترتیب کوک موفق می شود برای هر کلمه ای که گفتید جمله بسازد.


افعال، ضمایر، قید ها، مکانها، مشاغل و....با همین شیوه آموزش داده می شود.


این روش روی کودکان مختلف تمرین و جواب داده است.